In sfarsit Fiscul publica lista datornicilor

Sursa: Saptamana-Financiara.ro

Atat persoanele juridice care inregistreaza datorii mai mari de 50.000 ron catre stat cat si persoanele fizice cu datorii mai mari de 100 ron vor fi cunoscute de toata lumea intrucat conform celor publicate in Monitorul Oficial-vezi mai jos- aceste detalii vor fi publice.

Toate aceste lucruri vin in directia normalizarii unei discipline financiare necesare oricarui stat…Fiecare dintre „deontologi” isi va aminti astfel inainte sa ridice piatra…ca are o tona de balast in propria curte.

Democratia fiscala si bratul luuuuuung al legii urmeaza.


OpANAF nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1 Se aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mihai Gogancea-Vătăşoiu Bucureşti, 29 ianuarie 2016. Nr. 558. ANEXĂ PROCEDURA de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii 1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori – persoane juridice, conform anexei nr. 1, şi debitori – persoane fizice, conform anexei nr. 2.

Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei. 2. Prin obligaţii fiscale restante se înţelege: a)obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; b)diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii; b)obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c)obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: a)1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; b)1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; c)500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; d)100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

5. Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie, în sensul includerii acestora în coloana „Obligaţii fiscale contestate“ din listă. Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.

6. Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care: a)obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii; b)obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.

7. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

8. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât şi obligaţiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.

9. Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei.

11. Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

12.1. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.

Citeste Intreaga lege AICI

Tagged , , , ,